Hướng dẫn điều trị Đái tháo đường của ADA 2018

Hướng dẫn điều trị đái tháo đường của ADA – 2018

Hàng năm, Hiệp hội đái tháo đường Hoa Kỳ đều đưa ra những khuyến cáo trong điều trị đái tháo đường – Tiểu đường. Phác đồ này giúp các Bác sĩ cập nhật kiến thức điều trị đái tháo đường,

Guideline điều trị đái tháo đường của Hiệp hội đái tháo đường Hoa Kỳ – ADA: American Diabetes Association Standards of Medical Care in Diabetes—2018 – Diabetes Care.

Nếu bạn không có thời gian, có thể đọc bản rút gọn:  Guideline điều trị Đái tháo đường 2018 của ADA – Bản rút gọn
Phác đồ điều trị tiểu đường, guideline diabetes ADA, Hiệp hội đái tháo đường Hoa Kỳ, Hướng dẫn điều trị đái tháo đường