Locations for Kiến thức Bệnh tiểu đường. 1
10.848582870319568 106.75922667000998 1500 0 relativeToGround 106.75922667000998,10.848582870319568,0