Hướng dẫn sử dụng bút tiêm insunova cartridge

Bút tiêm insulin cartridge đã được hãng MEGA đưa ra thị trường, chứa loại insulin 30/70 ( 30% insulin Regalur và 70% insulin NPH) Bút tiêm insulin cartrideg có tên gọi là INSUPen ( Bút tiêm INSUNOVA CARTRIDGE )loại bút này khác với các loại bút tiêm insulin sử dụng … Đọc thêm