Tiền đái tháo đường: Làm thế nào để không trở thành đái tháo đường?

Tiền đái tháo đường hay tiền tiểu đường là gì? Người bị tiền đái tháo đường có mức đường huyết cao hơn bình thường nhưng thấp hơn mức để chẩn đoán đái tháo đường. Tiền đái tháo đường được chẩn đoán khi: Đường huyết đói: giữa 100 mg/dl và 125 … Đọc thêm