Các dạng đái tháo đường đặc biệt

Các loại đái tháo đường có nguyên nhân hay cơ chế không thuộc đái tháo đường type 1, type 2 hay đái tháo đường thai kỳ sẽ nằm trong nhóm này