Các nhóm thuốc uống điều trị tiểu đường - đái tháo đường

Các nhóm thuốc uống điều trị tiểu đường, đái tháo đường type 2: SU, Metformin, Acarbose, Ức chế DPP 4, ức chế SGLT-2, pioglithazone ( TZD)