Các nhóm thuốc uống điều trị tiểu đường

  • Nhóm SU - sulfonylureas
  • Nhóm Metformin
  • Nhóm ức chế DPP 4
  • Nhóm Acarbose
  • Nhóm ức chế thụ thể đồng vận chuyển Glucose - Natri: SGLT-2